Wednesday, 14 March 2012

വിയര്പിന്റെ കൂലി ഐ ടി പാര്‍ക്ക്‌ !! (Study business mngmnt. from labourers)

æÄÞÝßWÈßç×Çß‚ ¼-zßçÏÞ¿á æÉÞøáÄß¼àÕßAÞXçÕIß µâ-ÜßæJÞÝßÜÞ{ßµZ ¥øAÞÜᢠÎáAÞÜᢠµâGßÕ‚í Äá¿BßÏ µâGÞÏíÎ. ¥Õæø µâGßæÏ¿áJçÄÞ, ØÞÎâÙßµ Éøß×íµVJÞÕí ÕÞ·íÍ¿ÞÈwX. ²øáÈâxÞIßÈß-Máù¢ çÜÞµJßæÜ ¯xÕᢠÉáÄßÏ ÕcÕØÞÏ çÎ~ÜÏßW ÄÜ-æÏ¿áçMÞæ¿ ÈßWAáK ²øá ÕÜßÏ dÉØíÅÞÈJßçÜAáU dÉÏÞâ Äá¿BáKÄí §Õßæ¿ÈßKÞÃí. Ïá®W èØÌVÉÞVAí ®KçÉøßW ÎÜÌÞùßW °¿ß ¥Çß×íÀßÄ ÕcÕØÞÏJßÈí ÈÞwßµáùß-‚ æÉøáÎÏßW ®Jß-ÈßW-AáK µâÜßæJÞÝßÜÞ{ßµ{áæ¿ ¨ ØÙµøÃØ¢¸¢ §LcÏßæÜÏᢠÕßçÆ-ÖæJÏᢠÎÞçȼíæÎaí ÕßÆ-·íÇæøçMÞÜᢠ¥qáÄæM¿áJáµÏÞÃí. ÜIÈßWÈßKí µÕXd¿ß ÌßØßÈØí Øíµâ{ᢠçµÞÝßçAÞ¿í °°®Nᢠ¨ Õ߼ϷÞÅæÏAáùß‚á ÉÀßAáKÄá¢- §çÄ ¥ÕßÖb-ØÈàÏÄçÏÞ-æ¿ÏÞÃí. æÎxW ¥¿ßAÞÈáU ¥ùßÕÞÏßøáKá 1920W Ø¢¸¢ Äá¿BáçOÞZ ¥¢·Äb¢ çÈ¿ÞÈáU çÏÞ·cÄ. Ø¢¸JßæÜ æÄÞÝßÜÞ{ßµZAí ÎÞdÄÎÞÃí ÍøÃØÎßÄßÏßW ¥¢·Äb¢ ÈWµáµ ®K ¥KæJ ÈßÌtÈ- §KᢠÉÞÜßAáKá. ¥ÄáæµÞIá-ÄæK ÍøÃØÎßÄßÏßW ÎáÝáÕXçÉøᢠ¯æÄCßÜᢠÄ-øJßW æØÞèØxßÏáæ¿ æÄÞÝßÜÞ{ßÏÞÃí. ÕXÉÞÜB{ᢠçùÞÁáµ{ᢠµÃßÖÄçÏÞæ¿ ÉÃßÄá ÎßµÕáæÄ{ßÏß‚ Ïá®W æØÞèØxßÏá-æ¿ °¿ß ÉÞVAßæa ©¿ÎØíÅÄ-ÏᢠæÄÞÝßÜÞ{ßµZAÞÃí.¥¿ß‚ÎVJæMGÕVAá Èßç×ÇßAæMG æÄÞÝßÕØøBZ Øã×í¿ßAÞX ÕÞ·íÍ¿ÞÈwX Äá¿AÎßG ØÙµøÃØ¢¸¢ ºßGÏÞÏ dÉÕVJÈJßÜâæ¿ Õ{VKí ÕßÕø ØÞçCÄßµ ø¢·Já µÞÜáùMß‚Äßæa çÈVAÞÝíºÏÞÃí ¨ ºøßdÄ¢ ÈÎáAáÈWµáKÄí. æÕùᢠ950 øâÉÏáæ¿ çùÞÁáÉÃß µøÞæù¿áJí 1925W Äá¿BßÏ ¨ ØÙµøÃdÉØíÅÞÈ¢ 600 çµÞ¿ß øâÉÏáæ¿ ÎáÄWÎá¿AßÜÞÃí §Kí °¿ß ø¢·æJJßÏßøßAáKÄí. ¥BæÈ ØÙµøÃçÎ~ÜÏßW ÎÜÌÞùßæÜKˆ çµø{JßWJæK ØÕßçÖ׺ßdÄ¢ Õø‚áçºVJ ªøÞ{áCW çÜÌV çµÞYd¿Þµí¿í çµÞê²ÞMçùxàÕí æØÞèØxßÏáæ¿ èØÌV ÉÞVAí 20Èí Îá~cÎdLß ©Æí¸Þ¿È¢ 溇áçOÞZ ÉáÄßæÏÞøá ºøßdÄ¢µâ¿ß ®ÝáÄæM¿áµÏÞÃí. ÎÜÌÞùßæÜ ¦Æc èØÌVÉÞVAí çµø{JßW ØÙµøÃø¢·æJ ¦Æc èØÌVØ¢ø¢ÍÕáÎÞÃí.

950 øâÉÏáæ¿ dÉÕãJß µøÞæù¿áJçMÞZ ÉáÜVJßÏ ¥çÄ µãÄcÄÏᢠØÄcØtÄÏᢠçµÞ¿ßµ{áæ¿ dÉÕãJß ¯æx¿áJá È¿MÞAáçOÞÝᢠÉÞÜßAáKÄÞÃí ¨ Ø¢¸æJ ÕcÄcØíÄÎÞAáKÄí. ÉÞÜÎÞæÃCßÜᢠçùÞÁÞæÃCßÜᢠªøÞ{áCW æØÞèØxßÏÞÃí µøÞV ®¿áJæÄCßW ¥Äí ÏÅÞØÎÏ¢ ÉâVJßÏÞµáæÎKÄí §Kí ÈÞGáµÞøáæ¿ ©ùMÞ-Ãí.çùÞÁáµ{ᢠÉÞÜB{ᢠÎÞdÄ¢ ÉÃßÄáÕK ¨ æØÞèØxß °¿ß ø¢·çJAá ºáÕ¿áÕ‚Äí 2007ÜÞÃí. °¿ß µOÈßµZAá ØíÅÜÕᢠæµGß¿ØìµøcÕᢠÈWµáK èØÌV ÉÞVAßÈáÉáùçÎ ØbL-ÎÞÏ °¿ß µOÈß- ØíÅÞÉß‚í ¥Õßæ¿ÏᢠæÄÞÝßÕØø¢ Øã×í¿ßAÞX æØÞèØxß Äá¿AÎßGáµÝßEá, Ïá®W 濵íçÈÞ{¼ß æØÞÜcâ×XØßÜâæ¿.

D æØÞèØxß Õ{V-K ÕÝß
ÕÞ·íÍ¿ÞÈwX ®K çÉøßÜùßÏæMG Õ¿çÜøß µáEßAHX ·áøáAZ 1922W Õ¿µøÏíA¿áJ µÞøAÞæG-Jß ¦vÕßÆcÞØ¢¸¢ ØíÅÞÉß‚á. ¼zßJJßÈᢠ¥ÈÞºÞøBZAáæÎÄßæø çÉÞøÞ¿ÞX ¦vÕßÆcÞØ¢¸¢ æÄÞÝßÜÞ{ßµZAí µøáJÞÏß. ¥Ø¢ÄãÉíÄøÞÏ ¼zßÎÞV §ÄßæÈçÈøßGÄí æÄÞÝßÜᢠÕßÆcÞÍcÞØÕᢠÈßç×Çß‚ÞÃí. æÄÞÝßWÈßç×ÇJßÈá ÉøßÙÞøÎÞÏÞÃí æÄÞÝßÜÞ{ßµ{áæ¿ µâGÞÏíÎÏßW ªøÞ{áCW æØÞèØxß ÉßùÕßæÏ-¿áAáKÄí. ÕÞ·íÍ¿ÞÈw ·áøáÕßæa ¥Èád·ÙçJÞæ¿ 'ªøÞ{áCW dÉÕãJßAÞøáæ¿ ÉøØíÉø ØÙÞÏ ØÙµøà آ¸¢- ®K- æØÞèØxß 1925 ÎÞV‚í 24Èí 16 ¥¢·ÕáÎÞÏß dÉÕVJÈÎÞø¢Íß‚á. §Kí 243 ¥¢·Îá-Ií. ¥¢·Î-ˆÞJ ®ÝáÈâçùÞ{¢ çÉøᢠآ¸JßW ç¼ÞÜß溇áKá. §Äø Ø¢¸B{ßWÈßKá ÕcÄcØíÄÎÞÏß dÉÕãJßæÏ¿áAáKÕVAÞÃí §Õßæ¿ ¥¢·ÄbJßÈVÙÄ. ØÙµøà çÎ~ÜÏßæÜ ÎßµÕßÈáU çÆÖàÏ ØÙµøà ÕßµØÈ çµÞVÉçù×æa 2008æÜ ¥ÕÞVÁßÈí ªøÞ{áCW çÜÌV çµÞYd¿Þµí¿í çµÞê³MçùxàÕí æØÞèØxß ÄßøæE¿áAæMGßøáKá. dÉÕVJÈÎßµÕßW ØVAÞV Ø¢ÕßÇÞÈBæ{ ®KᢠÉßKßÜÞAßÏÞÃí æØÞèØxßÏáæ¿ ÎáçKx¢. èØÌVÉÞVAáÄæK ¥ÄßÈá Îßµ‚æÄ{ßÕÞÃí. ØVAÞV, ØÙµøà çÎ~ܵ{ßÜÞÏß çµÞÝßçAÞGí øIá èØÌVÉÞVAßÈí 2010 çÎÏí 17Èí ¥KæJ Îá~cÎdLß Õß.®Øí. ¥ºcáÄÞÈwX ÄùAˆßGÄÞÃí. ®KÞW ÈßVÎÞÃdÉÕãJßÏßW Ïá®W ÉÞVAí µÞÃß‚ µãÄcÄ ÉÞÜßAÞÈÞÕÞæÄ ØVAÞV èØÌV ÉÞVAí §KᢠÎá¿LßÈàBáµÏÞÃí.
ÎâKáÕV×Jßȵ¢ Ïá®W èØÌV ÉÞVAßW 2000 çÉVAí æÄÞÝßÜÕØø¢ Øã×í¿ßAÞÈÞµáæÎKÞÃá µÃAáµâGW. ¥FÞ¢ÕV×¢ 8000 çÉVAᢠ®GáÕV×¢æµÞIí 15,000 çÉVAᢠæÄÞÝßW ÈWµÞÈÞµá¢. æÎÞJ¢ 600 çµÞ¿ß øâÉ æºÜÕßGí 25.11 ¯AùßW ÄÏÞùÞÕáK ÉÞVAßæa ¦Æc¸G¢ 386 çµÞ¿ß øâÉ æºÜÕÝß‚ÞÃí ÉâVJßÏÞAáµ. ²çø ×ßËíxßW 5400 çÉVAá- ç¼ÞÜß溇ÞX µÝßÏá-K ÉJáÈßÜ æµGß¿JßW Áß-Ø¢ÌçùÞæ¿ µOÈßµZ dÉÕVJß‚áÄá¿Bá¢. èÕÕßÇcÕWAøÃJßæa ÉáJX çÎ~ܵZ çÄ¿ß ªøÞ{áCW æØÞèØxß ¥¿áJ ÉiÄßµ{ßçÜAí ÈàBßAÝßEá. ÎÜÌÞùßæa ÕßµØȺøßdÄ¢ ÎÞxßæÏÝáÄÞX µøáJáUÄÞÃí ¥ÄßW ÉÜÄá¢.


Earn upto Rs. 9,000 monthly by reading Emails. Join now!
Make money by online PAISALIVE - Get Paid to read emails; This is also useful another site !
Earn upto Rs. 9,000 monthly by reading Emails. Join now!
Injaz

5 comments:

 1. Get daily suggestions and guides for making $1,000s per day FROM HOME for FREE.
  CLICK HERE TO FIND OUT

  ReplyDelete
 2. The best facts about Clixsense GPT Click Feature:
  1. $0.001 - $0.02/click.
  2. 5 seconds lowest timer.
  3. Reclick every 24 hours.

  ReplyDelete
 3. Just received a check for over $500.

  Many times people don't believe me when I tell them about how much you can earn taking paid surveys online...

  So I show them a video of myself actually getting paid over $500 for filling paid surveys.

  ReplyDelete
 4. Quantum Binary Signals

  Professional trading signals delivered to your cell phone every day.

  Follow our signals NOW and profit up to 270% daily.

  ReplyDelete

Latest News