Wednesday, 14 March 2012

ആദായ നികുതിയില്‍ ഇളവു പ്രതീക്ഷിക്കാം !!

æµÞ‚ß: ÕcµíÄß·Ä ÈßµáÄßÆÞϵVAí ¦ÖbÞصøÎÞµáK ÈßVçÆÖBZ çµdw ̼xßÜáIÞµáæÎKá dÉÄàf. ¦ÆÞÏ ÈßµáÄßÏáÎÞÏᢠØbJá ÈßµáÄßÏáÎÞÏᢠÌtæMG §{Õáµ{ÞÃá dÉÄàfßAæM¿áKÄí.¦ÆÞÏ ÈßµáÄß §{Õßæa ¥¿ßØíÅÞÈ ÉøßÇß ÕVÇßMßAÞÈáU ØÞÇcÄ Õ{æø ÖµíÄÎÞÃí. ÎáX ÇÈ ÎdLß ÏÖbLí ØßXÙÏáæ¿ çÈÄãÄbJßÜáU ÉÞVÜæÎaíùß ØÎßÄß dÉÄcf ÈßµáÄß çµÞÁí (Áß¿ßØß) ÌßW Ø¢Ìtß‚á ØVAÞøßÈá ØÎVMß‚ßGáU ÖáÉÞVÖ ¥ÈáØøß‚ÞæÃCßW ÎâKá Üf¢ øâÉ ÕæøÏáU ¦ÆÞÏJßÈá ÈßµáÄß çÕI. ¦ÆÞÏ ÈßµáÄßÆÞϵøßW 90 ÖÄÎÞÈÕᢠÈßµáÄßÏáæ¿ ÕÜÏßWÈßKá ÉáùJÞµáæÎKÄßÈÞW ÇÈ ÎdLß dÉÃÌí Îá~V¼ß ¨ ÈßVçÆÖ¢ È¿MÞAÞX ØÞÇcÄÏ߈. ®KÞW Áß¿ßØß È¿MÞAÞX èÕµáæÎKÄßÈÞW ÉøßÇßÏßW µáùæ‚CßÜᢠÕVÇÈÏíAí ¥çgÙ¢ ÄÏÞùÞµáµÏᢠ溇ޢ.ÈßÜÕßW 1,80,000 øâÉÏÞÃí ¥¿ßØíÅÞÈ §{Õßæa ÉøßÇß; ØídÄàµZAÞæÃCßW 1,90,000 øâÉÏá¢. §Äá øçIÞ øçIµÞW ÜfçÎÞ ¦Ïß ©ÏVJÞÈÞÃá ØÞÇcÄ. 60 ê 80 ÕÏØáµÞVAí §çMÞZ 2,50,000 øâÉ ÕæøÏáU ¦ÆÞÏJßÈá ÈßµáÄß çÕI. ¨ ÉøßÇß ÎâKá ÜfÎÞÏß ©ÏVJßçÏAÞ¢. 80 ÕÏØßÈá Îáµ{ßÜáUÕVAí ¥Fá Üf¢ øâÉ ÕæøÏáU ¦ÆÞÏJßÈÞÃá ÈßµáÄßÏ߈ÞJÄí. ¨  ÉøßÇßÏßW Éçf ÎÞx¢ dÉÄàfßAáK߈.¦ÆÞÏ ÈßµáÄßÏßçzW ¨¿ÞAßÕøáK ÎâKá ÖÄÎÞÈ¢ ÕßÆcÞÍcÞØ æØØí çÕæIKáÕÏíAáµÏÞæÃK dÉ~cÞÉÈÕᢠçµdw ̼xßW dÉÄàfßAÞ¢.§çMÞZ ØbJá ÈßµáÄß ¨¿ÞAáKÄá 30 Üf¢ øâÉÏíAá Îáµ{ßW ÕøáK ¥x ØbJßÈÞÃí. ¨ ÉøßÇß 50 ÜfÎÞAÞX ÇÈ ÎdLß ÄÏÞùÞçÏAáæÎKᢠdÉÄàfÏáIí. Áß¿ßØß dɵÞøÎáU ÉøßÇß ²øá çµÞ¿ß øâÉÏÞÃí.


Earn upto Rs. 9,000 monthly by reading Emails. Join now!
Make money by online PAISALIVE - Get Paid to read emails; This is also useful another site !
Earn upto Rs. 9,000 monthly by reading Emails. Join now!
Injaz

1 comment:

  1. You can earn $20 for completing a 20 minute survey!

    Guess what? This is exactly what major companies are paying me for. They need to know what their customer base needs and wants. So these companies pay $1,000,000's of dollars every month to the average person. In return, the average person, like me and you, answers some questions and gives them their opinion.

    ReplyDelete

Latest News