Wednesday, 14 March 2012

ആദായ നികുതിയില്‍ ഇളവു പ്രതീക്ഷിക്കാം !!

æµÞ‚ß: ÕcµíÄß·Ä ÈßµáÄßÆÞϵVAí ¦ÖbÞصøÎÞµáK ÈßVçÆÖBZ çµdw ̼xßÜáIÞµáæÎKá dÉÄàf. ¦ÆÞÏ ÈßµáÄßÏáÎÞÏᢠØbJá ÈßµáÄßÏáÎÞÏᢠÌtæMG §{Õáµ{ÞÃá dÉÄàfßAæM¿áKÄí.¦ÆÞÏ ÈßµáÄß §{Õßæa ¥¿ßØíÅÞÈ ÉøßÇß ÕVÇßMßAÞÈáU ØÞÇcÄ Õ{æø ÖµíÄÎÞÃí. ÎáX ÇÈ ÎdLß ÏÖbLí ØßXÙÏáæ¿ çÈÄãÄbJßÜáU ÉÞVÜæÎaíùß ØÎßÄß dÉÄcf ÈßµáÄß çµÞÁí (Áß¿ßØß) ÌßW Ø¢Ìtß‚á ØVAÞøßÈá ØÎVMß‚ßGáU ÖáÉÞVÖ ¥ÈáØøß‚ÞæÃCßW ÎâKá Üf¢ øâÉ ÕæøÏáU ¦ÆÞÏJßÈá ÈßµáÄß çÕI. ¦ÆÞÏ ÈßµáÄßÆÞϵøßW 90 ÖÄÎÞÈÕᢠÈßµáÄßÏáæ¿ ÕÜÏßWÈßKá ÉáùJÞµáæÎKÄßÈÞW ÇÈ ÎdLß dÉÃÌí Îá~V¼ß ¨ ÈßVçÆÖ¢ È¿MÞAÞX ØÞÇcÄÏ߈. ®KÞW Áß¿ßØß È¿MÞAÞX èÕµáæÎKÄßÈÞW ÉøßÇßÏßW µáùæ‚CßÜᢠÕVÇÈÏíAí ¥çgÙ¢ ÄÏÞùÞµáµÏᢠ溇ޢ.ÈßÜÕßW 1,80,000 øâÉÏÞÃí ¥¿ßØíÅÞÈ §{Õßæa ÉøßÇß; ØídÄàµZAÞæÃCßW 1,90,000 øâÉÏá¢. §Äá øçIÞ øçIµÞW ÜfçÎÞ ¦Ïß ©ÏVJÞÈÞÃá ØÞÇcÄ. 60 ê 80 ÕÏØáµÞVAí §çMÞZ 2,50,000 øâÉ ÕæøÏáU ¦ÆÞÏJßÈá ÈßµáÄß çÕI. ¨ ÉøßÇß ÎâKá ÜfÎÞÏß ©ÏVJßçÏAÞ¢. 80 ÕÏØßÈá Îáµ{ßÜáUÕVAí ¥Fá Üf¢ øâÉ ÕæøÏáU ¦ÆÞÏJßÈÞÃá ÈßµáÄßÏ߈ÞJÄí. ¨  ÉøßÇßÏßW Éçf ÎÞx¢ dÉÄàfßAáK߈.¦ÆÞÏ ÈßµáÄßÏßçzW ¨¿ÞAßÕøáK ÎâKá ÖÄÎÞÈ¢ ÕßÆcÞÍcÞØ æØØí çÕæIKáÕÏíAáµÏÞæÃK dÉ~cÞÉÈÕᢠçµdw ̼xßW dÉÄàfßAÞ¢.§çMÞZ ØbJá ÈßµáÄß ¨¿ÞAáKÄá 30 Üf¢ øâÉÏíAá Îáµ{ßW ÕøáK ¥x ØbJßÈÞÃí. ¨ ÉøßÇß 50 ÜfÎÞAÞX ÇÈ ÎdLß ÄÏÞùÞçÏAáæÎKᢠdÉÄàfÏáIí. Áß¿ßØß dɵÞøÎáU ÉøßÇß ²øá çµÞ¿ß øâÉÏÞÃí.


Earn upto Rs. 9,000 monthly by reading Emails. Join now!
Make money by online PAISALIVE - Get Paid to read emails; This is also useful another site !
Earn upto Rs. 9,000 monthly by reading Emails. Join now!
Injaz

2 comments:

 1. You can earn $20 for completing a 20 minute survey!

  Guess what? This is exactly what major companies are paying me for. They need to know what their customer base needs and wants. So these companies pay $1,000,000's of dollars every month to the average person. In return, the average person, like me and you, answers some questions and gives them their opinion.

  ReplyDelete
 2. The best facts about Clixsense's GPT Click Feature:
  1. Up to $0.02/click.
  2. 5 seconds lowest timer.
  3. Re-click every 24 hours.

  ReplyDelete

Latest News